Drogová prevence

Terénní program SDP OPEN HOUSE je poskytován v Bruntále, ve Vrbně pod Pradědem a v Kravařích. Poskytování služeb a práce s klienty je realizována v terénu (ulice, parky, kluby, restaurace, nádraží, sídliště, okolí supermarketů, apod.) v době, která dle prováděného monitoringu odpovídá nejčastějšímu výskytů klientů v daných lokalitách. Pracovní doba je přizpůsobena aktuálnímu výskytu klientů v terénu a jejich potřebám, pružně reaguje na změny v chování klientů vzhledem k ročnímu období. Terénní pracovníci jsou v případě potřeby připraveni realizovat některé aktivity projektu i v blízkém okolí měst (taneční a jiné akce). Doba poskytování služby je klientům sdělována jak ústně během výkonu služby terénního programu, tak formou informačních letáků a dalších forem propagace programu (kondomy, sirky s informacemi o službách programu SDP).

 

Pro koho je služba určena

Terénní program SDP je určen problémovým uživatelům drog, kteří žijí nebo se zdržují na území města Bruntálu, Vrbna pod Pradědem a Kravař. Problémový uživatel drog je definován jako ten, který užívá drogy dlouhodobě, pravidelně, intravenózně, není motivován k abstinenci a neakceptuje jinou, účinnější formu léčebné péče.

Věnujeme se jak mužům, tak ženám. Spodní hranice věku je 15 let, horní hranice není omezena. Popis cílové skupiny je doplněn o možné rizikové chování u této skupiny.

 

SDP ve zkratce

V průběhu celého roku poskytneme více než 1700 kontaktů a 600 intervencí.

Služeb terénního programu využije více než 130 uživatelů návykových látek ročně.

Za rok vyměníme více než 12 300 injekčních stříkaček

 

Provozní doba

  Vrbno p. P.

Bruntál

Kravaře

Pondělí

11:30 - 16:00 Ludvíkov, Karlova Studánka

 11:00 - 16:00

-

Úterý

-

 11:00 - 16:00

 -

Středa

 8:00 - 16:00

11:00 - 16:00

 -

Čtvrtek

12:00 - 16:00 Karlovice, Široká Niva

 11:00 - 16:00

 -

Pátek

-

 -

10:00 - 15:00

 

S výjimkou státních svátků.

Telefonický kontakt pro Bruntál je v uvedených dnech od 09:00 – 18:00. 

Pro Vrbno p. P. a Kravaře je telefonický kontakt totožný s danou provozní dobou.

Mimo uvedenou provozní dobu službu neposkytujeme!

 

Zásady poskytovaných služeb SDP OPEN HOUSE

Terénní program SDP OPEN HOUSE přejímá Etický kodex České asociace streetwork (ČAS).  Etický kodex pro nízkoprahové sociální služby (terénní programy, kontaktní centra a nízkoprahová zařízení pro děti a mládež) vychází z etického kodexu sociálních pracovníků, se zaměřením na sociální pracovníky KC, NZDM a pracovníky terénních programů.

Harm Reduction - přístup Harm Reduction akceptuje fakt, že drogy jsou neoddělitelnou součástí společnosti. Nestaví se odmítavě k primární prevenci a abstinenci, ale toleruje skutečnost, že cíl abstinence nemusí být pro každého. Neformálním mottem harm reduction přístupu je: „Neber drogy! …, když už je chceš brát, tak je šňupej. Pokud je nemůžeš šňupat, tak je kuř. Pokud je nemůžeš kouřit a musíš si je aplikovat injekčně, tak to dělej bezpečněji. Pokud to nemůžeš dělat bezpečně, tak … drogy neber!“

 

Model Public Health - (Ochrana veřejného zdraví) je zaměřený na ochranu a podporu zdraví společnosti. Svými aktivitami sleduje zejména ochranu populace jako celku. V oblasti návykového chování se zaměřuje především na prevenci sociálního a zdravotního propadu uživatelů služby. Ctí principy ochrany zdraví, zabraňuje šíření škodlivých jevů ve společnosti (HIV, AIDS, Hepatitidy B, C). Jedná se o specifickou podobu „minimalizace škod“ v souvislosti s užíváním návykových látek.

 

Nízkoprahovost - klienti mohou využít službu kdykoliv během pracovní doby, anonymně, nemusí se objednávat, služby jsou poskytovány bezplatně

 

Veřejná přístupnost ke službě - program je veřejně přístupný bez rozdílu pohlaví, národnosti, rasy, náboženského vyznání, politického přesvědčení, fyzického či psychického zdraví, právního či společenského postavení a socioekonomických možností. Služby jsou pro uživatele služeb přístupné bezplatně. Služba je přístupná bez zbytečných odkladů.

 

Individuální přístup ke klientovi služeb - služba je poskytována na základě dohody s uživatelem služby, nikoli expertního přístupu vnější autority. Ctí se jedinečnost každého uživatele a jeho vlastní vůle. Na základě toho, je mu nabízena a poskytována služba, dle jeho aktuálních potřeb a možností.

 

Dodržování práv klientů služeb - zaměstnanci dodržují Listinu základních práv a svobod a Etický kodex, respektují práva klientů.

 

Respektování volby klientů - je respektována volba klientů služeb ve způsobu života. Je nabízena aktivně odborná péče či pomoc a uživatel služby se může svobodně rozhodnout, jestli službu využije či nikoliv. Využívání služby je dobrovolné.  Uživatelé služby se mohou podílet na tvorbě a nastavení služeb, mohou vyjadřovat svou vlastní vůli a podávat podněty či stížnosti týkající se služby.

 

Flexibilita a potřebnost - služby se pružně přizpůsobují potřebám klientů, nikoli potřebám pracovníků. Pružně  a v potřebném rozsahu reagují na aktuální potřeby klientů.

 

Zaměření na celek, Bio-psycho-sociálně-spirituální model - na situaci uživatele služby se pohlíží v souvislostech bio-psycho-sociálně-spirituálního modelu. Bio-psycho-sociálně-spirituální model se opírá se o koncept zdraví prosazovaný WHO, který definuje zdraví jako stav tělesné, duševní a sociální pohody, nikoliv pouze nepřítomnost nemoci nebo vady. Vznikl rozšířením biomedicínského přístupu. Postupně se však ukazuje, že návykové obtíže jsou mnohem komplexnějším jevem než pouze záležitostí biologické struktury člověka. Biomedicínský přístup byl tedy rozšířen o rozměr psychických funkcí, mezilidských vztahů a duchovních potřeb jedince, jejich dynamického vývoje a vzájemného podmiňování. Z tohoto pohledu jsou návykové obtíže jevem, který vzniká v průběhu vývoje jedince ve vzájemné interakci biologických, psychologických vztahových a duchovních faktorů.