NZDM OPEN HOUSE

Nízkoprahové zařízení OPEN HOUSE Bruntál je určeno pro děti a mládež ve věku 9 - 26 let z Bruntálu a okolí, které se nacházejí, nebo se mohou nacházet v nepříznivé životní situaci, dávají přednost pasivnímu trávení volného času nebo mají vyhraněný životní styl.

 

NZDM ve zkratce a číslech

  • Sociální službu nízkoprahové zařízení pro děti a mládež provozujeme 15 let.
  • V průběhu celého roku poskytneme více než 4700 kontaktů a 2300 intervencí.
  • Služeb klubu využije více než 100 mladých lidí ročně.

 

OPEN STREET Dlouhá

Jedná se o terénní formu nízkoprahového zařízení pro děti a mládež. Pomáhá lidem ve věku 6 - 26 let z Dlouhé ulice v Bruntále řešit problémy, nudu a to, co je v životě štve. Poskytuje doučování a pomáhá s přípravou do školy. To vše bezplatně bez rozdílu v barvě pleti, vyznání a myšlení.

 

Jaké služby poskytujeme

KONTAKTNÍ PRÁCE - základní pracovní rámec, který je potřebný pro realizaci dalších služeb. Jejím cílem je navázání vzájemné důvěry mezi pracovníkem a klientem, rozvíjení jeho komunikačních schopností, jak vyjádřit své potřeby, cíle, názory atd.

SITUAČNÍ INTERVENCE - řešení nebo o sledování problémové situace (hádky). Konfliktní situace může nastat mezi klienty navzájem, nebo mezi pracovníkem a klienty, kdy jde především o intervenci související s porušováním pravidel, vysvětlování norem, vytváření bezpečné atmosféry.

DOUČOVÁNÍ - řešení situace, kdy si klient neví rady se zadaným úkolem ze školy. Pracovník klientovi situaci objasní, vysvětlí, popřípadě pomůže vyhledat potřebné informace.

Příklad: Klientka potřebuje vypracovat referát. Pracovník jí pomůže vybrat téma a pomůže se zpracováním. Klientka nerozumí zadání domácího úkolu, pracovník jí to vysvětlí a udělají úkol společně.

VOLNOČASOVÉ AKTIVITY – aktivity iniciované klienti nebo také aktivity, které slouží ke zpestření služby anebo k propagaci.

PORADENSTVÍ – vyslechnutí, pomoc při řešení, zorientování, které vede k vyřešení či objasnění problému.

KRIZOVÁ INTERVENCE - řešení krizové situace v životě klienta. Jedná se o rozhovor, který má především vést ke zklidnění klienta a překonání jeho psychické krize, dále ke zjištění příčin nastalého stavu a možného řešení klientových potíží (podle potřeby se zprostředkováním odborné pomoci). Rozsah intervence závisí na kvalifikaci pracovníka a na rozsahu a příčinách klientových problémů.

PŘÍPADOVÁ PRÁCE - dlouhodobá individuální práce, reagující na konkrétní problém klienta. Provádí se v místnosti zaručující klid a soukromí. PP se děje plánovaně, po domluvě s klientem se určí přesný čas a místo, kdy bude probíhat.

SKUPINOVÉ AKTIVITY SOCIÁLNĚ–PREVENTIVNÍ - cílená aktivita poskytovaná skupině klientů, zaměřenou na osobnostní rozvoj.

Příklady: cílená plánovaná aktivita zakončená vyhodnocením, spoluorganizace akcí, práce se skupinou na výjezdu, preventivní aktivity.(nepatří sem: volnočasové aktivity, pouhé předávání informací skupině/partě, koncerty, sportovní akce).

INFORMAČNÍ SERVIS - poskytování specifických informací pracovníkem klientovi. Je prováděna ústní formou, ale může být také doplněna a upřesněna písemnou formou (letáky, brožurami, vytištěnými údaji atd.). Informace, které pracovník poskytuje, jsou zaměřeny na různé oblasti (např. drogové problematiky, školy a školství, vzájemného soužití a partnerských vztahů, zdraví…), které klienta zajímají.

KONTAKT S INSTITUCEMI VE PROSPĚCH KLIENTA - jednání, poskytování informací, řešení problému s institucí, z podnětu pracovníka či samotné instituce. O těchto krocích je vždy klient seznámen dopředu a je dbáno na jeho práva.

DOPROVÁZENÍ - dojednání návazné služby v zařízení návazné péče, fyzický doprovod do těchto zařízení nebo jiných zařízení (např. škola) a asistence při jednání s nimi. Vše je uskutečněno po předchozí domluvě mezi klientem a pracovníkem.

PRÁCE S OSOBOU BLÍZKOU - řešení problému klienta, poskytování informací o klientovi, nebo o poradenství s jeho blízkou osobou. Blízka osoba může být realizována pouze s vědomím a souhlasem klienta.