Veřejný závazek

Posláním terénního programu SDP OPEN HOUSE je vyhledávat a kontaktovat populaci uživatelů návykových látek a motivovat je ke změně životního stylu směrem k větší odpovědnosti za své chování, tj. minimalizace zdravotních a sociálních poškození spojených 
s užíváním návykových látek, abstinence od návykových látek jako další varianta budoucího života. Terénní pracovníci poskytují informace, sterilní zdravotnický materiál a poradenství 
s cílem zlepšit sociální a zdravotní situaci uživatelů drog a motivují uživatele drog k pozitivní změně v chování a k léčbě závislosti.

 

Cíle

Aktivní vyhledávání a oslovování cílové skupiny v jejím přirozeném prostředí

Prostředek naplnění cíle: vytváření nových kontaktů z cílové skupiny.

 

Pravidelný kontakt a poskytování služeb klientům
Prostředek naplnění cíle: udržování vztahu a kontaktu se stávajícími klienty.

 

Zvyšování informovanosti klientů v oblastech rizikového chování
Prostředek naplnění cíle: poskytování informací při kontaktu s uživateli (bezpečnější braní, bezpečný sex, atd.).

 

Motivovat klienty ke kontaktu s dalšími sociálními i jinými institucemi
Prostředek naplnění cíle: poskytování informací o dostupných formách pomoci a odkazování na další instituce a zařízení.

 

Motivace k aktivnímu řešení problémů
Prostředek naplnění cíle: poskytování individuálního poradenství.

 

Přehled o drogové scéně a místech, kde se schází cílová skupina a tím zefektivnit poskytovanou službu a přizpůsobit ji potřebám klientů
Prostředek naplnění cíle: pravidelné mapování místní scény.

 

Funkční komunikace s ostatními zařízeními v systému péče a s veřejností
Prostředek naplnění cíle: vytváření podpůrných sítí společně se spolupracujícími institucemi (školy, lékárny, lékaři, psychologové, ÚP, PČR).

 

Sběr a výměna infekčního materiálu
Prostředek naplnění cíle: poskytování čistých injekčních stříkaček, odebírání použitých setů.

 

Chránit veřejnost před možnými negativními důsledky užívání drog (šíření HIV, HCV)
Prostředek naplnění cíle: pravidelný sběr odhozených injekčních stříkaček na exponovaných místech na otevřené drogové scéně, poskytování informací o bezpečné likvidaci injekčního materiálu klientům, motivace klientů k dodržování zásad bezpečné likvidace injekčního materiálu, poskytování informací o rizicích přenosu infekčních chorob, motivace klientů k dodržování zásad bezpečnější aplikace, motivace klientů k testování.

 

Podpora a motivace uživatelů k práci a pracovním povinnostem
Prostředek naplnění cíle: poskytování informací o možnostech pracovního uplatnění, brigádách, odkazování na úřady práce, pracovní agentury.

 

Objektivní informovanost společnosti o činnosti a zájmech uživatelů
Prostředek naplnění cíle: besedy na školách, informace v tisku, médiích, účast na akcích veřejného charakteru (Den sociálních služeb, Dny města apod.)

 

Poznámka: Při stanovování měřitelných kritérií vycházíme z průměrné statistiky databáze a evidence programu SDP, z přibližného odhadu vývoje služby a srovnání obdobných služeb v ČR.

 

Cílová skupina

Terénní program SDP je určen problémovým uživatelům drog, kteří žijí nebo se zdržují na území města Bruntálu, Vrbna pod Pradědem a Kravař. Problémový uživatel drog je definován jako ten, který užívá drogy dlouhodobě, pravidelně, intravenózně, není motivován k abstinenci a neakceptuje jinou, účinnější formu léčebné péče.

Věnujeme se jak mužům, tak ženám. Spodní hranice věku je 15 let, horní hranice není omezena. Popis cílové skupiny je doplněn o možné rizikové chování u této skupiny.

Primární cílová skupina (obecně):

  • Injekční i neinjekční uživatelé nelegálních drog, návykových látek
  • Osoby závislé nebo ohroženy závislostí a závislostním chováním

Sekundární cílová skupina

  • Osoby blízké výše uvedeným skupinám.
  • Obecná populace - studenti základních a středních škol, veřejnost, instituce, obyvatelé konkrétních měst, kde je program poskytován.

Kapacita je stanovena

  • na 110 klientů/ 2 pracovníky (Bruntál)
  • na 40 klientů/ 1 pracovník (Vrbno p.P., Kravaře)

Osoby, které nepatří do CS

  • Osoby které vyžadují službu, kterou neposkytujeme (odkazování dle individuálních potřeb)
  • Osoby, které jsou mladší 15 let (možnost odkázání na Poradnu pro závislosti)

 

Popis práv klienta

Klient má právo na rovný přístup k jednotlivým službám. Vzájemné postavení pracovník - klient není postaveno na nadřazenosti a podřazenosti. Jedná se o rovný vztah založený na budování důvěry, je respektována klientova volba způsobu života. Pokud spadá do cílové skupiny, neměl by být klient z žádných důvodů diskriminován. Pracovníci jsou povinni dodržovat závazná pravidla obsažená v manuálu, pokynech a směrnicích OPEN HOUSE a v neposlední řadě také v etickém kodexu,

Klient má právo na anonymitu. Základem je tzv. nízkoprahový přístup. Princip umožňuje vstup do služeb bez předchozího doporučení, bez nutnosti se představit či sdělovat jiná osobní či intimní data, i bez povinnosti mluvit o svém problému. Klient, jehož žádost o poskytnutí služby přesahuje možnosti programu a tato služba vyžaduje kontakt s jinými organizacemi či institucemi, je pracovníkem vždy upozorněn na možnost ztráty své anonymity a možnost vzniku stigmatizace, pokud takový kontakt bude uskutečněn,

Klient má právo se svobodně rozhodnout o využívání či nevyužívání služeb. Nabízené služby jsou klientovi sice aktivně nabízeny, jsou však realizovány pouze na základě jeho svobodné volby a následné zakázky,

Klient má právo sdělovat své připomínky, přání a stížnosti k fungování služby. Jedině tak můžeme přizpůsobit naše služby skutečným potřebám klientů. Postup pro podání stížnosti, přání či připomínky uvádíme v metodice Stížnosti na kvalitu nebo způsob poskytování služby.

Služby jsou všem cílovým skupinám poskytované bezplatně.