Pro klienty

Terénní program SDP je určen problémovým uživatelům drog, kteří žijí nebo se zdržují na území města Bruntálu, Vrbna pod Pradědem a Kravař. Problémový uživatel drog je definován jako ten, který užívá drogy dlouhodobě, pravidelně, intravenózně, není motivován k abstinenci a neakceptuje jinou, účinnější formu léčebné péče.

Věnujeme se jak mužům, tak ženám. Spodní hranice věku je 15 let, horní hranice není omezena. Popis cílové skupiny je doplněn o možné rizikové chování u této skupiny.

 

Primární cílová skupina (obecně)

  • Injekční i neinjekční uživatelé nelegálních drog, návykových látek
  • Osoby závislé nebo ohroženy závislostí a závislostním chováním

 

Sekundární cílová skupina

  • Osoby blízké výše uvedeným skupinám.
  • Obecná populace - studenti základních a středních škol, veřejnost, instituce, obyvatelé konkrétních měst, kde je program poskytován.

 

Provozní doba terénní práce s uživateli drog


S výjimkou státních svátků.

Telefonický kontakt pro Bruntál je v uvedených dnech od 09:00 – 18:00. 

Pro Vrbno p. P. a Kravaře je telefonický kontakt totožný s danou provozní dobou.

Mimo uvedenou provozní dobu službu neposkytujeme!

 

Práva klienta

Klient má právo na rovný přístup k jednotlivým službám. Vzájemné postavení pracovník - klient není postaveno na nadřazenosti a podřazenosti. Jedná se o rovný vztah založený na budování důvěry, je respektována klientova volba způsobu života. Pokud spadá do cílové skupiny, neměl by být klient z žádných důvodů diskriminován

Klient má právo na anonymitu. Základem je tzv. nízkoprahový přístup. Princip umožňuje vstup do služeb bez předchozího doporučení, bez nutnosti se představit či sdělovat jiná osobní či citlivá data, i bez povinnosti mluvit o svém problému. Klient, jehož žádost o poskytnutí služby přesahuje možnosti programu a tato služba vyžaduje kontakt s jinými organizacemi či institucemi, je pracovníkem vždy upozorněn na možnost ztráty své anonymity a možnost vzniku stigmatizace, pokud takový kontakt bude uskutečněn

Klient má právo se svobodně rozhodnout o využívání či nevyužívání služeb. Nabízené služby jsou klientovi sice aktivně nabízeny, jsou však realizovány pouze na základě jeho svobodné volby a následné zakázky,

Klient má právo sdělovat své připomínky, přání a stížnosti k fungování služby.Jedině tak můžeme přizpůsobit naše služby skutečným potřebám klientů. Postup pro podání stížnosti, přání či připomínky uvádíme v metodice Stížnosti na kvalitu nebo způsob poskytování služby.

Služby jsou všem cílovým skupinám poskytované bezplatně.

 

POSKYTOVANÉ SLUŽBY SDP OPEN HOUSE

Informační servis

Jedná se o poskytování specifických informací pracovníkem klientovi. Informace předávané klientům se nejčastěji týkají těchto témat: rizika užívání nealkoholových drog, ale i legálních drog, zásady „bezpečnějšího užívání“ a „bezpečného sexu“, zdravotní problematika, systém zařízení v síti péče o uživatele drog, sociálně právní minimum, komunikace s úřady, kontakty na instituce, možnosti práce a ubytování, atd. 

 

Kontaktní práce

Jedná se o specifický druh kontaktu s klientem, který má za cíl vytvořit dostatečnou vzájemnou důvěru a podmínky potřebné pro rozvíjení kontaktu a poskytování služeb. Součástí kontaktní práce je hledání a upevňování hranic komunikace s klientem a kultivování jeho schopnosti vyjádřit své potřeby a naučit se využívat existující nabídku služeb. Kontaktní práce má nejčastěji podobu rozhovoru v terénu.

 

Výměnný servis

Distribuce čistých injekčních setů je vždy doplněna o doplňující HR materiál (desinfekční tampóny, vatové filtry, injekční vodu, příp. kyselinu, kapsle). Pracovník se společně s distribucí materiálu dotazuje na rizikové chování klienta a poskytuje mu ústní instrukce o formě bezpečnějšího užívání, názornou ukázku (tahy tampónem, správné použití škrtidla atp.) a případně též příslušné letáky a brožury.

 

Zdravotní servis 

Pracovník SDP je do terénu vybaven lékárničkou, která kromě povinné výbavy obsahuje navíc doplňkově např. Heparoid, Ichtoxyl, Ketonal, antibakteriální mast.

Pracovník poskytuje klientům základní zdravotní ošetření přímo v terénu. Nejčastěji provádí drobná ošetření kůže (poranění související s injekční aplikací, oděrky, pořezání…), vždy však musí zvážit, na co sám se svými zkušenostmi a znalostmi stačí a kdy už je třeba odkázat klienta na odbornou zdravotnickou pomoc.

 

Odkazování na další služby

Podle individuálních potřeb, které vyplynou z rozhovoru, jsou klienti odkazováni na příslušná pracoviště, zařízení, úřady a organizace.

 

Poradenství

Jedná se o krátkodobý kontakt klienta se službou, formou individuálních rozhovorů v terénu a jeho výsledkem může být započetí řešení daného problému, případně i dohoda s klientem o následné individuální práci. Mezi nejčastější poradenství patří: drogové poradenství, sociální poradenství, právní poradenství, zdravotní a psychologické poradenství.

 

Individuální případová práce

Individuální případová práce je činnost dlouhodobějšího charakteru, jejímž cílem je především pomoci klientovi efektivněji jednat a dosahovat naplnění cílů, potřeb či přání. Probíhá strukturovaně na základě individuálního plánu klienta, který je průběžně upravován.

 

Poskytování intervencí v krizi uživatelům drog

Jde o specializovanou činnost směřující k okamžitému sociálnímu zásahu zaměřenému na osoby, které se ocitly v akutní krizové situaci. Zahrnuje služby sociální intervence poskytované osobám, které se přechodně ocitly nebo žijí v mimořádně obtížných poměrech.

 

Kontakt, domluva a poradenství přes mobilní telefon/e-mail

Služební mobilní telefon (dále telefon), kterým jsou pracovníci vybaveni, slouží zejména k usnadnění kontaktu s klienty v terénu, kteří si tak mohou domluvit s TPR místo a čas, ve kterém jim může být služba poskytnuta. Telefonní kontakt umožňuje i anonymní informační servis a poradenství nebo pomoc v krizových situacích spojených s užíváním nealkoholových drog.

 

Asistenční služba

Podstatou asistenční služby je poskytnutí podpory klientovi přímo „v terénu“. Tedy např. v situacích, kdy klient vyřizuje své záležitosti u jiných institucí (Úřad práce, policie, soud atd.)

 

Intervence v prostředí zábavy

Cíle terénní práce (TP) na akcích

Mezi hlavní cíle patří: 

Předávání preventivních informací - působení na uživatele směrem ke změně jejich postojů k drogám.

Minimalizace zdravotních rizik - snaha o zmírnění poškození způsobených užíváním návykových látek.

Oslovení a získání nových kontaktů - snaha o oslovení uživatelů tanečních drog, mladistvých, experimentátorů, skryté populace uživatelů drog (UD).

 

Práce s veřejností (besedy ve školách)

Besedy nejčastěji probíhají se studenty ZŠ (2. stupeň) a SŠ v místě působnosti programu. Besed se účastní, pokud je to možné, dva pracovníci programu. Délka trvání je 45 minut, jedné besedy se nejčastěji zúčastní 20-30 dětí.

 

Práce s blízkými osobami

Jedná se o poradenství, informační servis poskytované  blízkým osobám klientů (rodiče, přátelé, kamarádi apod.).