Preventivní programy

Jsme držitelem certifikátu – Národního ústavu vzdělávání pro programy školské primární prevence a naplňujeme standardy odborné způsobilosti poskytovatelů programů školské primární prevence rizikového chování.

 

Východiska

Na počátku vzniku a realizace programů všeobecné primární prevence byl fakt, že dětská populace je ve svém vývoji ohrožena různými rizikovými faktory. Z této skutečnosti jsme vycházeli při nastavení základních cílů v koncepci našich programů.

 

Obecné cíle programů všeobecné primární prevence

Prohlubovat osobní dovednosti v oblastech:

 • schopnosti se informovaně rozhodnout,
 • pozitivního sebehodnocení a sebeúcty,
 • zvládání zátěžových a stresových situací,
 • ochrany zdraví.

Rozvíjet sociální dovednosti v oblastech:

 • navazování zdravých mezilidských vztahů,
 • schopnosti čelit sociálním a vrstevnickým tlakům,
 • schopnosti efektivního řešení konfliktů,
 • schopnosti uvědomovat si své hodnoty a následky svého chování.

Předat objektivní informace z oblasti rizikového chování, včetně vymezení základních pravidel týkajících se projevů rizikového chování a nabídnout dostatečné množství nácvikových situací, poskytujících orientaci v situacích, kdy se jedinec rozhoduje o formě chování. Cílem je, aby toto rozhodnutí nebylo volbou rizikového chování, ale volbou jiné nerizikové formy chování v dané konkrétní situaci.

Nabídnout soubor možných způsobů řešení náročných životních situací, včetně možností, kam se obrátit o pomoc v případě problému.

 

Obecné cíle programů všeobecné primární prevence lze dále vymezit takto:

Předcházet následkům rizikového chování.

Podpořit zdravý způsob života a motivovat k pozitivnímu způsobu trávení volného času.

V případě setkání se s problémovou situací, by měli  žáci dokázat vhodně zareagovat (např. odmítnou nabízenou návykovou látku, bránit se šikaně, projeví svůj názor na věc, poskytnou zpětnou vazbu, asertivně zareagují apod.).

Podpořit proces utváření zdravého kolektivu v rámci jednotlivých tříd.

Podpořit aktivní míru zapojení třídních učitelů do práce se třídou.

Podpořit aktivní míru zapojení školních metodiků prevence a vedení školy do problematiky prevence rizikového chování u dětí a mládeže v působišti školy

Konkrétní cíle se pak odvíjejí od konkrétních nabízených témat, která zástupci školy zvolí pro jednotlivé třídy. Forma těchto programů je podrobněji rozpracována v dokumentu „Katalog preventivních programů“.

 

Stanovených cílů dosahujeme prostřednictvím...

Principů:

 • Profesionalita - Autenticita  - Empatie  - Odbornost
 • Partnerský a respektující přístup
 • Objektivita a nestrannost     
 • Aktuální informace a znalost dané problematiky 

Při všech programech důsledně dbáme na dodržování zásad mezilidské komunikace, podpoře žádoucího chování, posilování spolupráce, koheze a třídní sounáležitosti. Ačkoliv je program založen na respektu vůči dětem a na jejich aktivitě, je jeho vedení více méně direktivní – lektor určuje výběr a strukturu aktivit a vymezuje hranice pro vzájemnou komunikaci.

 

Deklarovaných práv:

 • Právo říci NE
 • Právo na vysvětlení a informace
 • Právo cítit se bezpečně
 • Právo na názor
 • Právo být sám sebou
 • Právo na stížnost

Žáci, kteří se zúčastní programu, získají nejen informace, ale i možnost diskutovat o zvolených tématech, utvářet si postoje, osvojovat si žádoucí reakce, zvážit dopady a případné alternativy vlastního chování.

 

Používaných metod a technik:

 • Sociálně psychologické hry s důrazem na reflexi
 • Dramatizace např. scénky alternativních způsobů chování v rizikových situacích.
 • Arteterapie
 • Muzikoterapie
 • Práce se zpětnou vazbou
 • Práce s příběhem/pohádkou
 • Diskuse doplněná o výklad (interaktivní formou) některých základních pojmů, které nejsou dětem/mládeži jasné nebo známé;

Jednotlivé hodiny jsou tematicky rozlišovány, přičemž náročnost jednotlivých technik odpovídá danému ročníku a přístup k jejich volbě je flexibilní a otevřený potřebám třídy. Lektor, který preventivní program vede, musí být flexibilní a umět improvizovat. Musí být připraven na to, že některá technika třídě nebude vyhovovat a bude nucen použít jinou.