OPEN STREET Bruntál

Terénní program OPEN STREET Bruntál je poskytován ve městě Bruntál, je určen pro děti a mládež ve věku 12-26 let. Poskytování sociálních služeb a práce s klienty je realizováno v terénu (ulice, parky, kluby, restaurace, nádraží, sídliště, okolí supermarketů, apod.). Pracovní doba je přizpůsobena aktuálnímu výskytu klientů v terénu a jejich potřebám, pružně reaguje na změny v chování klientů vzhledem k ročnímu období. Doba poskytování služby je klientům sdělována jak ústně během výkonu služby terénního programu, tak formou informačních letáků.

 

OPEN STREET ve zkratce

V průběhu celého roku poskytneme více než 1500 kontaktů a 1600 intervencí.

Služeb terénního programu využije více než 70 mladých lidí ročně.

V terénu jsme byli 201 dní za rok.

 

Jaké služby poskytujeme

KONTAKTNÍ INDIVIDUÁLNÍ PLÁNOVÁNÍ - cílená kontaktní práce, jejímž smyslem je budování vztah mezi klientem, podporující intervenční činnost, průběžná reflexe vývoje užívané služby a vztahu pracovníka s uživatelem.

SITUAČNÍ INTERVENCE - poskytnutí zpětné vazby k aktuálnímu chování či vzniklé situaci „tady a teď“ jedinci i skupině. Tato zpětná vazba může být jak pozitivní (podpora, ocenění), tak negativní (např. reflexe neuvědomovaných důsledků chování, zamýšlené projevení pocitů či postojů pracovníka, trefná otázka či připomínka, která dává situaci nový rozměr).  Cílem situační intervence je výchovné působení.         

SKUPINOVÉ AKTIVITY (POMOC S PLÁNOVÁNÍM VOLNOČASOVÝCH AKTIVIT) – dochází při nich ke kontaktu se společenským prostředím, vedou k prevenci výskytu rizikových jevů, klienti se učí začleňovat do různých společenských skupin a vzájemně spolupracovat.

SKUPINOVÉ AKTIVITY PREVENTIVNÍ – programy specifické prevence vytvořené podle potřeb cílové skupiny na téma např. bezpečný sex, drogy a právo, šikana atd.

DOUČOVÁNÍ - soustavné a strukturované doučování klienta v jeho přirozeném prostředí. 

INFORMAČNÍ SERVIS - vyhledávání informací, které zajímají klienty, zejména z preventivních oblastí. Pracovníci se snaží zvyšovat klientům jejich kompetence a učí je dohledávat si tyto informace, podporují aktivitu klientů a jejich zájem o informace. 

JEDNÁNÍ S INSTITUCÍ – asistence klientovi při jednání s institucí, rozebírá s klientem jeho možné obavy, dále se s ním baví o postupu instituce, o tom, jak s institucí jednat a stanovení si toho, čeho chce klient kontaktem s institucí dosáhnout. Dále pracovník s klientem reflektuje a provádí revizi tohoto kontaktu. Dále je možné, že pracovník kontaktuje instituci sám s vědomím klienta při hlášení SPOD, nebo policii a podobně.

DOPROVÁZENÍ - dojednání návazné služby v zařízení návazné péče, fyzický doprovod do těchto zařízení nebo jiných zařízení (např. škola) a asistence při jednání s nimi.

KONTAKT S OSOBOU BLÍZKOU -pracovník se snaží komunikovat s rodiči o tom, co s jejich dětmi dělá – doučování, účast na akci, aby předešel pozdějším konfliktům s nimi. Dále se jedná o podporu kompetencí rodičů a dalších blízkých osob klientů.

NÁVAZNÁ PÉČE - dojednání či zprostředkování služeb v zařízeních návazné péče (př. PPP, Poradna pro rodinu a mezilidské vztahy, Poradna pro domácí násilí, SPOD atd.) Tato služba se poskytuje s vědomím klienta, v případech, kdy pracovník vyhodnotí, že situace klienta si vyžaduje další odbornou péči nebo v případech, kdy uživatel potřebuje specifický druh služby, kterou OPEN HOUSE o.p.s. neposkytuje. U poskytnutí této služby je možné také předat potřebné informace o situaci klienta a dosavadním průběhu práce s klientem. Tato služba je specifická z důvodu klientova možného nesouhlasu ovlivněného obavami z nestandardní a pro něj neznámé situace. Pracovník může provést návaznou péči bez souhlasu klienta pouze v případě, že touto návaznou péčí plní ohlašovací povinnost, která se na něj vztahuje zákonem. O této povinnosti je klient informován při uzavření dohody o využívání služeb.

POMOC V KRIZI -  nejedná se o krizovou intervenci, tak jak je definována v literatuře o metodě krizové intervence, jedná se spíše o situaci, která je spojená s výrazným negativním emočním prožíváním (strach, úzkost, pláč, smutek, vztek, apod.). Jedná se zejména o obtížné události, které uživatel nezvládá řešit obvyklým způsobem (např. rozvod rodičů, úmrtí, rozchod s partnerem, znásilnění, neúspěch ve škole,…). Pomoc v krizi spadá pod případovou práci, jde o klientovu zakázku.

ZÁKLADNÍ PORADENSTVÍ - rozhovor s klientem, který obsahuje vyhodnocení situace, nabídku rady nebo dalších možností řešení či informací, vedoucích k odstranění obtíží či vyřešení situace. Jde o řešení aktuálních problémů a zvyšování kompetencí uživatele tyto problémy řešit.

 

Kdy nás můžeš potkat na ulici

PROVOZNÍ DOBA

Pondělí

13:00 - 17:00

Úterý

13:00 - 17:00

Středa

13:00 - 17:00

Čtvrtek

13:00 - 17:00

Pátek

zavřeno

 

 

Principy poskytovaných služeb

NÍZKOPRAHOVOST (dostupnost, dobrovolnost): Služba reflektuje místo a komunitu klientů, s níž pracuje v jejich přirozeném prostředí. Pracovní doba je přizpůsobena časovým možnostem klientů. Pro užívání služby není podmínkou členství ani jiná forma registrace nad rámec evidence vyplývající ze zákona o sociálních službách. Pravidelný kontakt není podmínkou spolupráce s klientem. Službu může využít kdokoliv z cílové skupiny bez omezení, pokud svým chováním a jednáním neomezuje a neohrožuje sám sebe, ostatní klienty, pracovníky či efektivitu služby. Klienti se mohou podílet na činnosti služby a ovlivňovat ji.

ANONYMITA: Uživatel služby má právo zůstat v anonymitě. Dále veškeré informace, které poskytovatel získá s ohledem na výkon služby, jsou výhradně k dispozici pouze k tomu určenému zaměstnanci poskytovatele, pověřených osob a jednotlivému klientovi.

BEZPLATNOST: Základní služby jsou poskytovány bezplatně (finanční spoluúčast klienta je možná při nadstandardních nebo navazujících aktivitách např. koncertech, víkendových pobytech, táborech…).

JASNÁ PRAVIDLA: Jednání směřuje k vymezení oblasti spolupráce a stanovení cíle této spolupráce. 

ODPOVĚDNOST A PROFESIONALITA: Každý pracovník, pracující v přímé práci s klienty je zapojen do systému osobního a profesního rozvoje a pracuje pod supervizí.

DŮVĚRA: Prostřednictvím osobního kontaktu a kontaktní práce, buduje s klientem pracovník vztah, založený na důvěře. Vše, co pracovník dělá ve prospěch klienta, dělá s jeho vědomím a souhlasem (v případech, na které se vztahuje ohlašovací povinnost, nemusí klient souhlasit s postupem pracovníka o kterém je informován). Klienti mohou nahlížet do své osobní dokumentace. Před uzavřením dohody, jsou uživateli sděleny veškeré důležité informace o poskytované službě a to i takové, které mohou mít vliv na jeho případné rozhodnutí službu využít (ohlašovací povinnost, pověření vykonávat SPOD, spolupráce s OSPOD apod.).

RESPEKT A POROZUMĚNÍ: Stavíme na klientových silných stránkách, na tom, jak je schopen spolupracovat a porozuměl procesu sociální práce. Služba je při dodržení stanovených pravidel poskytována všem bez rozdílu pohlaví, rasy, barvy pleti, jazyka, víry a náboženství, politického či jiného smýšlení, národního nebo sociálního původu, příslušnosti k národnostní nebo etnické menšině, majetku, rodu nebo jiného postavení. 

OSOBNÍ PŘÍSTUP: Každý klient je považován za osobnost, vycházíme z potřeb, zájmů a vnitřních zdrojů klienta, stejně tak osobnostních rysů.

PARTNERSKÝ PŘÍSTUP Vůdčí autoritou není pracovník, ale klient sám, on jediný je skutečným odborníkem na svůj problém. Klient je kompetentní se rozhodnout a přijmout zodpovědnost za svá rozhodnutí.